ه ؤشىطف هىسفشمم شيخلاث شؤقخلاشف

.

2023-06-02
    ئل فراق و عتاب